Revize elektrických zařízení

 Vnitřní instalační rozvody musí být revidovány v souladu s ČSN 33 2000-6 čl. 61 Výchozí revize, čl. 61.3 Zkoušení, čl. 62 Pravidelná revize.

Lhůty pravidelných revizí: tato norma neuvádí lhůty pravidelných revizí, ale doporučuje je s ohledem na posouzení vnějších vlivů, druhu místa, nebo pracoviště. Lhůty revizí se mohou doporučit vnitropodnikovými směrnicemi, případně jiným nařízením nebo jinou normou.

 

Montáže, kontroly a revize instalací ve zdravotnictví

 Vnitřní instalační rozvody ve zdravotnictví musí splňovat podmínky ČSN 33 2000-7-710. Podle této normy musí být revidována.

Čl. 710.6 Revize, čl. 710.61 Výchozí revize a čl. 710.62 Pravidelná revize. Lhůty pravidelných revizí a zkoušek se norma odvolává na místní/národní předpisy. V případě, že tento předpis neexistuje, norma ve výše uvedených článcích určuje lhůty a rozlišuje revize a zkoušky na jednotlivých zařízení

 

Kontroly a revize ručního el. nářadí a spotřebičů dle

ČSN 33 1600 ed.2

 Revize elektrických spotřebičů zajišťuje:

  1. jejich provozovatel (v případě dlouhodobého pronájmu jejich uživatel)
    1. vždy při každé předpokládané nebo zjištěné závadě (např. podezření na poškození proudem, nárazem, tekutinou apod.) k ověření z hlediska ochrany úrazem elektrickým proudem.
    2. pravidelně ve lhůtách stanovených tabulkou viz níže
  2. opravář (právnická nebo podnikající fyzická osoba) vždy po jejich opravě

Lhůty pravidelných revizí elektrických spotřebičů držených v ruce a nepřipevněných spotřebičů jsou stanoveny v tabulce:

Lhůty pravidelných revizí nepřipevněných spotřebičů

Skupina elektrických spotřebičů

Nepřipevněné spotřebiče držené v ruce *)

Ostatní nepřipevněné spotřebiče

A

Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání

B

Třídy I

1 × za 3 měsíce

1 × za 6 měsíců

Třídy II a III

1 × za 6 měsíců

C

Třídy I

1 × za 6 měsíců

1 × za 24 měsíců

Třídy II a III

1 × za 12 měsíců

D

Třídy I, II a III

1 × za 12 měsíců

1 × za 24 měsíců

E

Třídy I, II a III

1 × za 12 měsíců

1 × za 24 měsíců

 

*) Zahrnuje i elektrické ruční nářadí

 

Poznámky:

  1. První pravidelná revize se provádí nejpozději ve lhůtě dané tabulkou od uvedení do provozu.
  2. V případě velmi častého používání elektrického ručního nářadí (s nářadím se pracuje např. delší dobu než 250 provozních hodin za rok), je vhodné kratší lhůty pravidelných revizí stanovit místním provozním bezpečnostním předpisem.
  3. Lhůty kontrol a revizí se uplatňují také u elektrických spotřebičů i v případě jejich dlouhodobého pronájmu.

 

Vysvětlivky:
A - spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli
B - spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.)
C - spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
D - spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely, internetové kavárny atp.)
E - spotřebiče používané při administrativní činnosti

 

Poznámka:
Rozdělení do skupin nemá vliv na vlastní průběh revize. Je důležité pro provozovatele, pro určení lhůt mezi revizemi podle tabulky. Pokud pracovníkovi, který provádí revizi, není známo, do které skupiny je revidovaný spotřebič zařazen, nebrání mu to v řádném provedení revize.